top of page

Vuokrausehdot

Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa.

1.    VUOKRAUKSEN KOHDE

Vuokrauksen kohteena toimii vuokrasopimukseen merkitty ajoneuvo, varusteluettelon mukaiset varusteet ja mahdollinen kuljetustraileri.

2.    VUOKRA-AIKA

Vuokra-aika alkaa ja päättyy vuokrasopimukseen merkittynä ajankohtana.

3.    AJONEUVON LUOVUTUS VUOKRAAJALLE

 1. Ajoneuvo luovutetaan vuokraajalle vuokrasopimuksessa olevan varusteluettelon varustein, polttoaine- ja vesisäiliö täytettynä, jätesäiliö tyhjennettynä, sovittuna aikana ja sovitussa paikassa, mikäli sääolosuhteet tai muu ylivoimainen este ei tee luovutusta mahdottomaksi.

 2. Mikäli ajoneuvoa ei ole pystytty luovuttamaan 2 tunnin kuluessa sovitun ajan jälkeen on vuokraajalla oikeus saada hyvitystä menetetystä vuokra-ajasta.

 3. Yli 24 tunnin viivästyksestä on vuokraajalla oikeus purkaa vuokrasopimus jolloin koko maksettu vuokrasumma palautetaan. 

 4. Vuokraamon luovuttaessa ajoneuvon vuokraajalle, kummankin osapuolen on syytä tarkastaa ajoneuvon kunto sekä varusteluettelo mahdollisten vaurioiden ja puutteiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

 5. Mahdollisista ajoneuvon virheistä tai puutteista on luovutushetkellä laadittu kirjallinen luettelo, joka on molempien osapuolten allekirjoittama ja jonka vuokraaja hyväksyy.

 6. Mikäli vuokraaja laiminlyö tarkistuksen tai tarkistuksen suoritettuaan laiminlyö vauriosta ilmoittamisen vuokraamolle, oletetaan vaurion syntyneen vuokra-aikana.

 7. Mikäli vuokraaja myöhästyy sovitusta luovutusajasta, vuokraamon edustaja voi siirtää luovutusaikaa sopivaan ajankohtaan ilman korvausvelvollisuutta.

4.    AJONEUVON KÄYTTÖ

 1. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta ja sen varusteista yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omistaan sekä noudattamaan käyttäessään ajoneuvoa ja sen varusteita erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Rantaan ajaminen ja kaikenlainen pohjakosketus on ehdottomasti kielletty!

 2. Vuokraaja sitoutuu käyttäessään ajoneuvoa ottamaan huomioon muut vesillä liikkujat sekä noudattamaan voimassa olevia muita lakeja ja asetuksia.

 3. Vuokraaja sitoutuu vastaamaan siitä, että ajoneuvon kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan ajoneuvon käsittelystä käytetyllä vesialueella, sekä siitä että kuljettaja käyttää avaimeen kytkettyä turvavaijeria (turvakatkaisija) mikäli tällainen on saatavilla.

 4. Vuokraaja sitoutuu vastaamaan siitä, että ajoneuvon kuljettaja ei ole alkoholin tai muun huumavan aineen vaikutuksen alaisena.

 5. Ajoneuvon jäädessä hetkellisesti pysäköidyksi se on ehdottomasti lukittava.

 6. Vuokraajalla ei ole oikeutta vuokrata ajoneuvoa edelleen kolmannelle henkilölle.

 7. Ajoneuvon vieminen Suomen rajojen ja kotimaanliikenteen liikennealueen II ulkopuolelle ilman vuokraamon kirjallista lupaa on kielletty.

 8. Ajoneuvolla ei saa osallistua kilpailuihin.

5.    VASTUU AJONEUVOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

5.1   Vuokraajan perusomavastuu
    Vuokraaja on vuokrasopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:
         a. Korvaamaan ajoneuvolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.
         b. Korvaamaan ajoneuvosta vuokra-aikana kadonneet osat ja varusteet.

    Varusteluettelo tarkastetaan vuokraajalle luovutuksessa sekä palautettaessa.

5.2   Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta
Jos ajoneuvolle aiheutuu vahinkoa, joka on seurausta ajoneuvon viemisestä sovitun vesialueen ulkopuolelle tai vuokraajan, hänen perheenjäsenensä, vieraansa tai muun sellaisen henkilön, jolle vuokraaja on ajoneuvon luovuttanut, tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta tai törkeästä varomattomuudesta, ajoneuvon käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, ajoneuvon käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen, kilpailutoimintaan tai muuhun sopimuksen vastaiseen toimintaan, vuokraaja vastaa vahingosta täysimääräisesti mukaan lukien ajoneuvon seisontapäiviltä aiheutuneesta vuokratulojen menetyksestä, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta.


Korvaus seisontapäviltä lasketaan samoin kuin korvaus siinä tapauksessa, että vuokraaja ei palauta ajoneuvoa sovittuna palautusajankohtana (ks. sopimusehtojen kohta 15-3. ).

 

5.3 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta
Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

6.    VUOKRAAN SISÄLTYY

Vuokra sisältää ajoneuvon varusteineen sekä vuokrasopimuksessa mainitun henkilön/henkilöiden oikeuden käyttää ajoneuvoa, arvonlisäveron, asianmukaiset kelluntaliivit sekä sopimusehtojen 8-kohdassa mainitut vakuutukset.

Kuljetustraileri sisältyy vuokraan mikäli siitä on erikseen maininta vuokrasopimuksessa.

7.    VUOKRAAN EI SISÄLLY

Vuokra ei sisällä polttoainetta, kaasun ja kemikaalien käyttöä, ajoneuvon ja trailerin pesua eikä trailerin renkaiden korjausta, jotka vuokraaja on velvollinen maksamaan erikseen.

Kuljetustraileri ei sisälly vuokraan ellei siitä ole erikseen mainintaa vuokrasopimuksessa.

8.    VAKUUTUKSET (ei jettilaudat tai eFoil)

 1. Vuokraamo vastaa siitä, että ajoneuvossa on voimassa oleva vuokravenevakuutus, joka käsittää ajoneuvon vahinkovakuutuksen sekä venevastuuvakuutuksen. Vakuutus ei kata vuokraajan henkilövahinkoja eikä rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa.

 2. Palautettaessa ajoneuvoa tulee vuokraajan kirjallisesti vahvistaa, että ajoneuvolle ei ole sattunut pohjakosketusta tai muuta mahdollista vaurioita aiheuttavaa tapahtumaa.

 3. Vuokraamo vastaa myös siitä että mahdollisessa trailerissa on voimassa oleva vaunuvahinkovakuutus.

 4. Vuokraajan omavastuu on merkitty vuokrasopimukseen.

9.    VUOKRAN MAKSU

 1. Varauksen tehtyään vuokraaja saa tilausvahvistuksen/laskun.

 2. Ennakkomaksuna peritään varausmaksu, joka on 50 % sovitusta vuokrahinnasta. Varausmaksu on suoritettava 3 vrk kuluessa tilausvahvistuksen päiväyksestä vuokraamon ilmoittamalle tilille, kuitenkin viimeistään 14 vrk ennen vuokrausjakson alkua. Mikäli vuokraaja ei suorita varausmaksua määräajassa, varaus raukeaa. VARAUKSEN VOIMASSAOLO EDELLYTTÄÄ MAKSUAIKATAULUN NOUDATTAMISTA.

 3. Loppumaksu on suoritettava 14 vrk ennen vuokrausjakson alkua.

 4. Varauksen peruuttaminen on tehtävä viimeistään 14 vrk ennen vuokrauspäivää jolloin maksettu vuokra, lukuunottamatta varausmaksua, palautetaan  vuokraajan tilille 1 viikon sisällä.

 5. Mikäli ajoneuvon käyttäminen olennaisessa määrin suhteessa vuokra-aikaan estyy vuokraajasta riippumattomista syistä, kuten ajoneuvon rikkoutumisesta ilman vuokraajan tai kuljettajan syytä, liikenne- tai autovakuutuksesta korvattavan liikennevahingon tai varkauden vuoksi, vuokraajalla on oikeus päättää vuokrasopimus ennenaikaisesti ilmoittamalla siitä vuokraamolle. Tällöin vuokraaja saa maksamastaan vuokrasta takaisin osan, joka vastaa jäljellä olevaa vuokra-ajan määrää. Tämä oikeus vuokraajalle syntyy em. ilmoitusta seuraavasta päivästä lukien. Vuokraamo ei vastaa ajoneuvon rikkoutumisesta tai muustakaan syystä aiheutuneesta matkan keskeytymisestä tai ajoneuvon käyttämisen estymisestä vuokraajalle syntyvästä vahingosta.

 6. Jos ajoneuvolle aiheutuu vahinkoa, vuokraamo perii korvauksen sopimusehtojen kohta 5 mukaan. Vuokraajan omavastuu on merkitty vuokrasopimukseen.

10.  TAKUUMAKSU

Takuumaksu, joka on vuokrasopimuksen omavastuuosuuden suuruinen, suoritetaan vuokraamon edustajalle ennen ajoneuvon luovuttamista pankkitalletuksena, katevarauksena tai käteisenä rahana. Takuumaksu palautetaan viimeistään 1 viikon kuluessa, kun ajoneuvo on hyväksytty palautustarkastuksessa ja puutteita tai vaurioita ei ole todettu. Maksuista on esitettävä maksutosite ajoneuvon luovutuksen yhteydessä. Vuokraamolla on oikeus käyttää em. maksu niiden maksujen maksamiseksi ja kustannusten korvaamiseksi, joista vuokraaja vuokrasopimuksen ja sopimusehtojen mukaan vastaa.

11.  VUOKRAAMON VELVOLLISUUS

 1. Vuokraamon on luovutettava ajoneuvo vuokraajalle hyväkuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet ajoneuvon käytöstä. Ajoneuvon luovutus vuokraajalle ja opastus tapahtuvat sovitun vuokrausajan puitteissa.

 2. Ellei vuokraaja saa ajoneuvoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen näiden vuokrausehtojen kohdan 3-2 ja 3-3 mukaisesti.

 3. Jos ajoneuvo ei ole käytettävissä vuokraamosta riippumattomasta syystä, force majeure, voi vuokraamo irtisanoa sopimuksen palauttamalla vuokraajalle vuokrasumman kokonaan. Vuokraamo ei ole velvollinen suorittamaan muita korvauksia tai hyvityksiä peruuntuneeseen lomamatkaan liittyen.

12.  POLTTOAINE JA AJONEUVON HUOLTO

Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Ajoneuvossa on käytettävä 98E bensiiniä. Erilliseen veneen lämmityslaitteeseen tulee käyttää diesel öljyä. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan ajoneuvon normaaleista tarkastuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn ja perävetolaitteen öljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä yms. samoin kuin ajoneuvon siisteydestä vuokra-aikana ja pesusta vuokrauksen päättyessä. Jos ajoneuvossa on takaponttonien poistoproput, on niiden ajoneuvon vedessä ollessa oltava kiinni. Jos ajoneuvo palautetaan vajaalla bensatankilla, on vuokraamolla oikeus periä vuokraajalta 3,50 euroa / litra tankkauslisää sekä 20 euron tankkauskorvaus. Jos ajoneuvo/traileri palautetaan epäsiistinä ja likaisena, on vuokraamolla oikeus periä vuokraajalta pesukorvaus. Korvauksen määrä riippuu tarvittavasta siivouksesta, kuitenkin vähintään 50 euroa.

13.   VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

 1. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi vuokraamolle ajoneuvossa ilmenneestä virheestä tai ajoneuvoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta, ja laatimaan vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiötä varten. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuman johdosta on ryhdyttävä.

 2. Vahingon sattuessa on vuokraajan heti ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin, joita vakuutusehdoissa edellytetään vahingon toteamiseksi ja lisävahinkojen estämiseksi. Yli 100 euron korjauksista on ilmoitettava etukäteen. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Vuokraaja on muutoinkin vahinkotilanteessa velvollinen heti kääntymään poliisin puoleen tilanteissa, joissa syyllisyyskysymys on riitainen tai epäselvä tai mikäli vuokraamon edun on katsottava muutoin sitä vaativan.

 3. Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.

 4. Vuokraamo on velvollinen korvaamaan korjaukseen kuluvan osan vuokrausajasta vain, jos vahinko on johtunut vuokraamon merkittävästä huolimattomuudesta. Teknisistä häiriöistä johtuva korjausaika jää aina korvauksen ulkopuolelle 24 tuntiin saakka.

 

MYÖS ILMENNEISTÄ VIOISTA TAI PUUTTEISTA, JOISTA ON HAITTAA SEURAAVALLE ASIAKKAALLE, ON ILMOITETTAVA PUHELIMITSE HETI VUOKRAAMON EDUSTAJALLE.

14.  VUOKRAAMON VASTUU AJONEUVON VIRHEESTÄ

Jos ajoneuvossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, joka ei johdu vuokraajan huolimattomuudesta, vuokraaja voi vaatia virheen korjaamista. Jos ajoneuvon kunnosta johtuva virhe on olennainen, voi vuokraaja vaatia sopimuksen purkua. Vuokraajalla on oikeus vaatia korjausajalta vuokran alennusta, kun korjausaika on kestänyt yhtäjaksoisesti yli 24 tuntia.
Vuokraamo ei vastaa ajoneuvon virheen johdosta aiheutuneista välillisistä vahingoista. Muiden vahinkojen osalta vuokraamon vastuun enimmäismäärä on vuokra-ajan vuokraa vastaava määrä. Mikäli vuokraaja laiminlyö viivytyksettä ilmoittaa havaitsemastaan virheestä, ei vuokraamo vastaa tämän jälkeen syntyneistä vahingoista.

15.  AJONEUVON PALAUTTAMINEN

 1. Ajoneuvo on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättymiseen mennessä. Ajoneuvon polttoaine- ja vesisäiliöt on oltava täytetty, jätesäiliö tyhjennetty, ajoneuvo sekä traileri huolellisesti puhdistettuina ja muutoinkin sellaisessa kunnossa, kuin olivat vuokra-ajan alkaessa.

 2. Jos vuokraaja palauttaa ajoneuvon ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jäänyttä aikaa hyvitetä.

 3. Mikäli vuokraaja palauttaa ajoneuvon vuokraamolle sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättymisen jälkeen mutta kuitenkin ennen kuin 1 tunti on kulunut vuokra-ajan päättymisestä, vuokraaja on velvollinen maksamaan 50 euron suuruisen myöhästymismaksun. Mikäli palauttaminen tapahtuu yli 2 tuntia myöhässä, vuokraaja on velvollinen maksamaan 100 euron suuruisen myöhästymismaksun ja sen lisäksi myöhästymisajalta puolitoistakertaisen vuokran. Vähimmäisveloitus on tällöin yhden vuorokauden vuokra puolitoistakertaisena. Vuorokausivuokra saadaan jakamalla maksettu vuokra vuokrapäivien lukumäärällä sopimuksen mukaista luovutus- ja palautuspäivää mukaan lukematta. Mikäli vuokra-aika on niin lyhyt, että vuorokausivuokraa ei voida em. tavalla laskea, vuorokausivuokran määrä on sama kuin 24 kertaa tuntivuokran määrä vuokra-ajalta.

 4. Mikäli vuokraaja palauttaa ajoneuvon sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättymisen jälkeen, vuokraajan vastuu ajoneuvosta päättyy vasta kun palautus on suoritettu.

 5. Mikäli vuokraaja ei palauta ajoneuvoa sovittuun paikkaan, vastaa vuokraaja kustannuksista jotka aiheutuvat ajoneuvon noutamisesta, siirrosta ja muista mahdollisen viivästymisen aiheuttamista kuluista.

 6. Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa 15-1 ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä vuokraajalta kaikki laiminlyönnistä vuokraamolle aiheutuneet kulut, ensisijaisesti takuumaksua hyväksi käyttäen. (ks. vuokrausehtojen kohta 12)

 7. Vuokraaja ja vuokraamo tarkastavat ajoneuvon palautuksen yhteydessä. Mikäli vuokraaja ei jostain syystä osallistu tarkastukseen, ajoneuvon tarkastaa vuokraamo. Vuokraaja on vahingonkorvausvastuussa niistä ajoneuvossa havaittavista virheistä ja puutteista, joita ei ole kirjattu vuokrausehtojen 3. kohdan mukaiseen virheluetteloon ja jotka eivät ole seurausta ajoneuvon normaalista kulumisesta.

 8. Mikäli vuokraaja ilmoittaa myöhästymisestä vähintään 2 päivää ennen sopimuksen mukaista vuokra-ajan päättymistä, 100 euron myöhästymismaksua ei peritä.

16.  SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN

 1. Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään ajoneuvoa asianmukaisesti. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

 2. Vuokraamolla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua purkaa tämä sopimus, jos ajoneuvo ei ole käytettävissä vuokraamosta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä johtuen, force majeure. Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

 3. Vuokraajalla on oikeus 14 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua purkaa sopimus, jolloin maksettu summa palautetaan, lukuunottamatta varausmaksua. Myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua peruutettujen varausten vuokrausmaksuja ei palauteta.

17.  AJONEUVON VIEMINEN SOVITUN VESIALUEEN JA SUOMEN ULKOPUOLELLE

Ajoneuvon vieminen sovitun vesialueen ulkopuolelle on ehdottomasti kielletty.

18.  SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, vuokraaja voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokraajan asuinpaikkakunnan alioikeudessa, ellei vuokraaja halua nostaa kannetta vuokraamon kotipaikkakunnan yleisessä alioikeudessa.

bottom of page